slide-1
slide-1
slide-1
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา [..]
28 ก.ค. 2563 19 Views

ประกาศจากทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาเป

[..]
22 ก.ค. 2563 56 Views

ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษ

- ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อ [..]
26 มิ.ย. 2563 41 Views

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เรื่อง

******ยกเลิกประกาศเดิมของทางโรงเรียน โดยใช้ประกาศใหม่ครับ***** —ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเค [..]
18 มิ.ย. 2563 60 Views

ตัวอย่างหนังสือรับรอง เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรั

[..]
18 มิ.ย. 2563 25 Views

มาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

[..]
14 มิ.ย. 2563 46 Views
ปฏิทินกิจกรรม