ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

รับมอบอุปกรณ์การเกษตร สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

รับมอบอุปกรณ์การเกษตร สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ..

การอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมสัมพันธุ์ชุมชนบูรณาการกับ การรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ และรับนักเรียน กลับ..

กิจกรรมสัมพันธุ์ชุมชนบูรณาการกับ การรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ และรับนักเรียน กลับโรงเรียน

ร่วมต้อนรับท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมต้อนรับท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาดูงาน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ศึกษาดูงาน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวสารจาก สพฐ.