slide-1
slide-1
slide-1
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษ

- ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อ [..]
26 มิ.ย. 2563 17 Views

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เรื่อง

******ยกเลิกประกาศเดิมของทางโรงเรียน โดยใช้ประกาศใหม่ครับ***** —ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเค [..]
18 มิ.ย. 2563 41 Views

ตัวอย่างหนังสือรับรอง เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรั

[..]
18 มิ.ย. 2563 13 Views

มาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

[..]
14 มิ.ย. 2563 20 Views

ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศ

ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าไป [..]
08 พ.ค. 2563 99 Views

เรื่องกำหนดการเปิด ภาคเรียนปี 2563

[..]
22 เม.ย. 2563 157 Views
ปฏิทินกิจกรรม