วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                            

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนา ครู บุคลากรและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริม ครู ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
6. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
8. ส่งเสริมครูให้พัฒนาสื่อและใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
9. พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (สะเต็มศึกษา (Stem Education) , การจัดเรียนรู้   เชิงรุก (Active Learning) , วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) , ชุมชนแห่ง
   การเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)  การจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล  (IEP,IIP))
10. ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ (สะเต็มศึกษา (Stem Education) , การจัดเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) , ชุมชนแห่งการเรียนรู้
    (Professional Learning Community : PLC)  การจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP,IIP))
11. ส่งเสริมครูให้มีการวัดผล ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
12. ส่งเสริมครูใช้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
13. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตและทักษะอาชีพ
1๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1๕. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
      มาใช้ในการพัฒนา


เป้าประสงค์

๑. ครู บุคลากรและผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างมีคุณภาพ
๒. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. สถานศึกษาพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๕. ครูได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. ผู้เรียนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและสร้างสรรค์
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและสร้างสรรค์
๘. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๙. สถานศึกษามีหลักสูตรใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
๑๐. ครูมีการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๑๑. ครูมีการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้
๑๒. ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
๑๓. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑๔. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริงและใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา Stem Education
๑๕. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning
๑๖. ครูได้รับการพัฒนาให้ใช้วิจัยในชั้นเรียน
๑๗. ครูได้รับการพัฒนาให้ใช้วิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้
๑๘. ครูได้รับการพัฒนาให้ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ในแก้ปัญหา
๑๙. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP,IIP)
๒๐. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒๑. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริงและใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
๒๒. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning
๒๓. ครูมีการใช้วิจัยในชั้นเรียน
๒๔. ครูมีการใช้วิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้
๒๕. ครูใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ในแก้ปัญหา
๒๖. ครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
๒๗. ครูมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
๒๘. ครูใช้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒๙. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต
๓๐. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ
๓๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา