วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                            

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนา ครู บุคลากรและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริม ครู ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
6. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
8. ส่งเสริมครูให้พัฒนาสื่อและใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
9. พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (สะเต็มศึกษา (Stem Education) , การจัดเรียนรู้   เชิงรุก (Active Learning) , วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) , ชุมชนแห่ง
   การเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)  การจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล  (IEP,IIP))
10. ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ (สะเต็มศึกษา (Stem Education) , การจัดเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) , ชุมชนแห่งการเรียนรู้
    (Professional Learning Community : PLC)  การจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP,IIP))
11. ส่งเสริมครูให้มีการวัดผล ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
12. ส่งเสริมครูใช้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
13. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตและทักษะอาชีพ
1๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1๕. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
      มาใช้ในการพัฒนา


เป้าประสงค์

๑. ครู บุคลากรและผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างมีคุณภาพ
๒. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. สถานศึกษาพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๕. ครูได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. ผู้เรียนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและสร้างสรรค์
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและสร้างสรรค์
๘. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๙. สถานศึกษามีหลักสูตรใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
๑๐. ครูมีการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๑๑. ครูมีการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้
๑๒. ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
๑๓. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑๔. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริงและใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา Stem Education
๑๕. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning
๑๖. ครูได้รับการพัฒนาให้ใช้วิจัยในชั้นเรียน
๑๗. ครูได้รับการพัฒนาให้ใช้วิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้
๑๘. ครูได้รับการพัฒนาให้ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ในแก้ปัญหา
๑๙. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP,IIP)
๒๐. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒๑. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริงและใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
๒๒. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning
๒๓. ครูมีการใช้วิจัยในชั้นเรียน
๒๔. ครูมีการใช้วิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้
๒๕. ครูใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ในแก้ปัญหา
๒๖. ครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
๒๗. ครูมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
๒๘. ครูใช้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒๙. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต
๓๐. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ
๓๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
 

นายทอม   ศรีทิพย์ศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 30
เข้าชม เมื่อวาน 45
เข้าชม เดือนนี้ 1,137
เข้าชม ดือนก่อน 567
เข้าชม ปีนี้ 1,704
เข้าชม ปีก่อน 1,658