ข้อมูลบุคลากร

1.) ผู้อำนวยการโรงเรียน   จำนวน 1 คน
2.) รองผู้อำนวยการโรงเรียน   จำนวน  4 คน
3.) ข้าราชการครู   จำนวน  41 คน
4.) พนักงานราชการ   จำนวน  30 คน
5.) ลูกจ้างประจำ   จำนวน 9 คน
6.) ลูกจ้างเหมาบริการ   จำนวน  17 คน
รวมทั้งหมด 102 คน