จำนวนนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน)
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 32
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 40
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 45
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 50
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 53
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 49
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 143
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 156
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 136
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 129
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 116
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 101
รวม 1,050