ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่ได้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ จุดประสงค์เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม และขาดโอกาสทางการศึกษาด้านต่างๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา กินอยู่ประจำภายใต้ การดูแลของ กองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๐ เป็นนักเรียนในพื้นที่เขตบริการและเป็นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และร้อยละ ๑๐ เป็นนักเรียนจากจังหวัดเชียงราย ลำปาง และน่าน โดยมี นายครรชิต นุเสน เป็นผู้บริหารคนแรก เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙ ผู้บริหารคนที่ ๒ นายสุชิน บุญพร้อม เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๔ ผู้บริหารคนที่ ๓ นางวิไลวรรณ พิริยะกฤต เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ และนายสุชิน บุญพร้อม กลับมารับตำแหน่งผู้บริหารในวาระที่ ๒ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ ๔.นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๓ ปัจจุบันมี นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 

             โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำริน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในเนื้อที่ประมาณ ๑๗๙ ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้าน บ้านห้วยงิ้ว จำนวน ๒๒ ราย โดยมี นายสมบูรณ์ ฟองแก้ว กำนันตำบลทุ่งรวงทองกับสภาตำบลดำเนินการจัดตั้งเริ่มแรกได้รับเงินพระราชทานเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระราชทานเงินจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒๑๖ ล. จำนวน ๑ หลัง อาคารนอน จำนวน ๑ หลังบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง โรงครัว จำนวน ๑ หลังและถังน้ำ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเงินสร้างอาคารหอนอน ๑ หลัง มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินพระราชทาน จำนวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างได้รับเงินพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบกให้กองพลพัฒนาที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๓ ช่วยดำเนินการก่อสร้างให้จนแล้วเสร็จ

              ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และรับนักเรียนด้อยโอกาสให้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง