ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่ได้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 จุดประสงค์เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม และขาดโอกาสทางการศึกษาด้านต่างๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา กินอยู่ประจำภายใต้ การดูแลของ กองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เป็นนักเรียนในพื้นที่เขตบริการและเป็นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และร้อยละ 10 เป็นนักเรียนจากจังหวัดเชียงราย ลำปาง และน่าน โดยมี นายครรชิต นุเสน เป็นผู้บริหารคนแรก เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙ ผู้บริหารคนที่ ๒ นายสุชิน บุญพร้อม เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๔ ผู้บริหารคนที่ ๓ นางวิไลวรรณ พิริยะกฤต เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ และนายสุชิน บุญพร้อม กลับมารับตำแหน่งผู้บริหารในวาระที่ ๒ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ ๔.นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๓ ปัจจุบันมี นางวิลาวัลย์ ปาลี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2537 

     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ 575 หมู่ที่ 13 บ้านน้ำริน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในเนื้อที่ประมาณ 179 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้าน บ้านห้วยงิ้ว จำนวน 22 ราย โดยมี นายสมบูรณ์ ฟองแก้ว กำนันตำบลทุ่งรวงทองกับสภาตำบลดำเนินการจัดตั้งเริ่มแรกได้รับเงินพระราชทานเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระราชทานเงินจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อก่อสร้างอาคาร 216 ล. จำนวน 1 หลัง อาคารนอน จำนวน 1 หลังบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง โรงครัว จำนวน 1 หลังและถังน้ำ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,500,000 บาท สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเงินสร้างอาคารหอนอน 1 หลัง มูลค่า 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินพระราชทาน จำนวน 8,500,000 บาท สำหรับการก่อสร้างได้รับเงินพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบกให้กองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ช่วยดำเนินการก่อสร้างให้จนแล้วเสร็จ

 

     ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และรับนักเรียนด้อยโอกาสให้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

 

ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

คำขวัญโรงเรียน รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานตามพระราชดำริ

อัตลักษณ์มูลนิธิราชประชาฯ จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ

อัตลักษณ์โรงเรียน คุณธรรมดี มีภูมิปัญญาไทย

เอกลักษณ์ ระเบียบวินัย คือ หัวใจลูกราชประชานุเคราะห์ ๒๔

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน – เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน มะขามป้อม

อักษรย่อโรงเรียน ร.ป.ค. ๒๔

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

1. เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในครอบครัวผู้มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

2. เพื่อช่วยเหลือเยาวสตรีในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม มีความล่อแหลมที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพไม่พึงประสงค์ ให้ได้รับการศึกษาที่ดี

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในด้านทักษะความรู้ และทักษะวิชาชีพทางด้านพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อการนำไปประกอบอาชีพ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

4. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศ