วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง