วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

    นักเรียนมีมาตรฐาน ครูมีความเชี่ยวชาญ บริหารโดยใช้เทคโนโลยี มีนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

พันธกิจ (Mission)

       1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญ มีทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิต
      2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
      3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
      4. ส่งเสริม สนับสนุน ครูให้มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
      5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดการเรียนรู้
      6. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้
      7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
      8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา


เป้าประสงค์ (Goals)
      1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญ มีทักษะอาชีพ และ ทักษะการดำรงชีวิต
     2. เพื่อให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
     3. เพื่อให้ครูพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
     4. เพื่อให้ครูมีสมรรถนะหลักสมรรถนะประจำสายงาน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5. เพื่อให้ครูและบุคลากรนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดการเรียนรู้
     6. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย และมีแหล่งการเรียนรู้ ที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
     7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน สามารถนำไปใช้ ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
     8. สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา