เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

๑. ครู บุคลากรและผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างมีคุณภาพ

๒. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๓. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. สถานศึกษาพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๕. ครูได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

6. ผู้เรียนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและสร้างสรรค์

7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและสร้างสรรค์

๘. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๙. สถานศึกษามีหลักสูตรใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

๑๐. ครูมีการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๑๑. ครูมีการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้

๑๒. ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

๑๓. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑๔. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริงและใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา Stem Education

๑๕. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning

๑๖. ครูได้รับการพัฒนาให้ใช้วิจัยในชั้นเรียน

๑๗. ครูได้รับการพัฒนาให้ใช้วิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้

๑๘. ครูได้รับการพัฒนาให้ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ในแก้ปัญหา

๑๙. ครูได้รับการพัฒนาให้จัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP,IIP)

๒๐. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒๑. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริงและใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา

๒๒. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning

๒๓. ครูมีการใช้วิจัยในชั้นเรียน

๒๔. ครูมีการใช้วิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้

๒๕. ครูใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ในแก้ปัญหา

๒๖. ครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล

๒๗. ครูมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

๒๘. ครูใช้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน

๒๙. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต

๓๐. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ

๓๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา