พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนา ครู บุคลากรและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ

3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

5. ส่งเสริม ครู ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

6. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

8. ส่งเสริมครูให้พัฒนาสื่อและใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

9. พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สะเต็มศึกษา (Stem Education) , การจัดเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) , วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) , ชุมชนแห่ง การเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) การจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP,IIP))

10. ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ (สะเต็มศึกษา (Stem Education) , การจัดเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) , ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) การจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP,IIP))

11. ส่งเสริมครูให้มีการวัดผล ประเมินผลอย่างเป็นระบบ

12. ส่งเสริมครูใช้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน

13. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตและทักษะอาชีพ

1๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1๕. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนา