พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนา ครู บุคลากรและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ

๓. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

๕. ส่งเสริม ครู ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

๖. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์

๗. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

๘. ส่งเสริมครูให้พัฒนาสื่อและใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

๙. พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สะเต็มศึกษา (Stem Education) , การจัดเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) , วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) , ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) การจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP,IIP))

๑๐. ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ (สะเต็มศึกษา (Stem Education) , การจัดเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) , ชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community : PLC) การจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP,IIP))

๑๑. ส่งเสริมครูให้มีการวัดผล ประเมินผลอย่างเป็นระบบ

๑๒. ส่งเสริมครูใช้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน

๑๓. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตและทักษะอาชีพ

๑๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑๕. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนา