ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
       โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ที่ตั้ง:บ้านเลขที่ ๕๗๕ หมู่ ๑๓ บ้านน้ำริน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
       มีเนื้อที่ ๑๗๙ ไร่ ๔๐ ตารางวา
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๔๖-๘๑๒๙
       หมายเลขโทรสาร ๐ -๕๔๔๖-๘๑๒๙
       e-mail: py2chun130@gmail.com
       Website: www.rpk24.ac.th
       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
       ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
       ทิศใต้ติดกับ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
       ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
       ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย


ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้งในปี ๒๕๓๗
        1. นายครรชิต นุเสน ครูใหญ่ – ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๓๙
       2. นายสุชิน บุญพร้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๔
       3. นางวิไลวรรณ พิริยะกฤต ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕
       4. นายสุชิน บุญพร้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๐
       5. นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๖๓
       6. นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน


ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน 
      นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหาร การศึกษา