วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน


 
 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๔ จังหวัดพะเยา
         1. เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้การช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในครอบครัวผู้มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
         2. เพื่อช่วยเหลือเยาวสตรีในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม มีความล่อแหลมที่ทำให้เกิด แรงจูงใจในการประกอบอาชีพไม่พึงประสงค์ให้ได้รับการศึกษาที่ดี
         3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในด้านทักษะความรู้ และทักษะวิชาชีพทางด้านพาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อการนำไปประกอบอาชีพ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นพลเมืองดี ของสังคมและประเทศชาติ
        4. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศ