อัตลักษณ/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียน
   
จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ 

เอกลักษณ์
   
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำความพอเพียง