อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน “ร.ป.ค.๒๔”
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน – เหลือง