โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

ดูภาพเพิ่มเติม
           การบริหารจัดการสถานศึกษาของรัฐมีภารกิจและหน้าที่ คือ ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน จึงต้องนำหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่งมีหลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษาซึ่งได้แก่ การดำเนินงาน ด้านบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแผนงาน และงบประมาณ เพื่อเป้าหมายการจัดการศึกษาคือทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้แบ่งบทบาทหน้าที่ภาระงานไว้ ๕ ฝ่ายดังนี้
          ฝ่ายที่ 1 ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ งานแผนงานฝ่ายบริหาร แผนงาน และงบประมาณ งานสารสนเทศฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ งานควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ งานระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารการบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานธนาคารและสหกรณ์โรงเรียน งานแผนงาน งานจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน
            ฝ่ายที่ 2 ฝ่ายบริหารวิชาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ งานแผนงานฝ่ายบริหารวิชาการ งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารวิชาการ งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานจัด การเรียนการสอน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งานห้องสมุด งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานโรงเรียนแกนนำ การจัดการเรียนรวม งานแนะแนวการศึกษา งานรับนักเรียน งานประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น งานส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานโครงการตามแนวพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานโครงการ พิเศษอื่น ๆ
            ฝ่ายที่ 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล งานแผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงานบุคคล งานธุรการสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์งานประสานเขตพื้นที่ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวางแผนอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่ง งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติบุคลากร งานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ งานประกันสังคม งานวินัยและรักษาวินัย การลาทุกประเภท การออกจากราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
          ฝ่ายที่ 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป งานแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไป งานสารสนเทศฝ่าย บริหารทั่วไป งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป งานสมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่า งานระบบรักษา ความปลอดภัย งานโภชนาการ งานปฏิคม งานยานพาหนะ งานส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์ งานมูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานเวรประจำวัน 

           ฝ่ายที่ ๕ ฝ่ายกิจการนักเรียน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน งานแผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน งานสารสนเทศ ฝ่ายกิจการนักเรียน งานควบคุมภายในฝ่ายกิจการนักเรียน งานเครื่องแต่งกายและอุปโภคนักเรียน งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานทักษะการดำรงชีวิต งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานระเบียบวินัยนักรียนประจำ งานหอนอนนักเรียนประจำ และงานกิจการนักเรียน