ผู้บริหาร

นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1805595
E-Mail : wilawan5770@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นายไพร์วัลย์ โมกศิริ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1860460
E-Mail : Krupriwan@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นายปิยะ นามบ้าน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1805595
E-Mail : namban604@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นายนพดล ธรรมใจอุด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1815978
E-Mail : Noppadon_086@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นายนพดล ธรรมใจอุด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1815978
E-Mail : Noppadon_086@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางสาวณทิพรดา ภูมิชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 094-7255852
E-Mail : Nitchakarn_ung@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา