กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนวพล คมบาง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0956806071
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวปุญชรัสมิ์ นาสา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0878736499
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การวัดและประเมินผลการศึกษา
นางสาวนุชเยาว์ แซ่โซ้ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7739862
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวพัชญา ผัดหน้า
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4802285
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นายอภิสิทธิ์ เชื้อสะอาด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 063-7459255
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นายปิยะพงษ์ ต้นวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1310762
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นายภราดร ไชยวุฒิ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 090-7528406
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวนฤมล ปินใจ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9187511
E-Mail : narumonpin25@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางภัสรดา อินทะรังษี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 061-7137765
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีชีวภาพ