กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพัณณินน์ ใจคำ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9212466
E-Mail : Pannin_mom@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
นางสาวดาราวรรณ ธนันฐิติวัชร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0638751
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางสาวเกศกนกวรรณ วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1872330
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางอภิญญา ธรรมใจอุด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8549020
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางสาววทันยา กันจะนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2382668
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางสาวรัตนวลี อิ่นศิริ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4745959
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
นายชิดชนก โลกคำลือ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 065-4921745
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
นายยศวรรธ มากสุข
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 063-6764976
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางสาวแสงแก้ว ไชยมงคล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5552898
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
นางสาวขวัญฤดี ชาติเผือก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 090-7569196
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
นายจักรพันธ์ หงษ์ยะประนันท์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย