กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุญทวี กาวิระชัย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2841047
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
นางวนัชพร กันทะวัง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6520467
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
นางสาวยุวันดา ตาคำ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3729348
E-Mail : jan-junki@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
นางสาวธิดา เหตุผลดี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9908739
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
นายณัฏฐชัย มาตา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 097-3163656
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวทิพย์สุดา หอมนาน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 090-4690528
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
นางสาวภาสินี ใจมาลัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3568588
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางจิรนันท์ ต่อมหล้า
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5473116
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
นางสาวกฤษติยาภนณ์ ไชยวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9212482
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
นายวีรพนธ์ พลเมฆ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-8615494
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาวทิพย์เกษร วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3866630
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นายผไท ต๊ะหล้า
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 094-7499154
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายองอาจ ชาติเผือก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8046835
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป