กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาววันทิตา บุญยัง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7919929
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
นางสาววรารักษ์ ศุกลภิญโญ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1346861
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางพิมลพันธ์ ปันแปง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6624593
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
นางสาวสายชล อุดทาคำ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3134797
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
นางสาวสุกัญญา วงศ์อภิชน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 093-0088239
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นายเอกตนัย สุดชะดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6935952
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นายภาคีนัญ ชัยก๋า
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7662718
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นายเจตรินทร์ เธียรหิรัญสกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 095-9746137
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา