กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพงษ์พัฒน์ เมืองมูล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6854240
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางสาววิไล วนาพงศากุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2626736
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สุขศึกษา
นางสาวอินธิพร เมืองมูล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 087-5695193
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : แผทย์แผนไทย
นายวินัย ปางพรม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1918106
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหาราการศึกษา
นายปริญญา ไวรักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1797808
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา