กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนิศาธร กองมงคล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2885559
E-Mail : nisathorn@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
นายจวด แซ่ซ้ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0012272
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลปศึกษา
นายวิทวัส อินทะรังษี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6767388
E-Mail : wittawat.1988@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลปศึกษา
นางสาวพิสิฐณี ธนาวิทรรศน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-0059364
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลปศึกษา
นายนวภูมิ ประทุม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 087-5953149
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
นายไกรลาศ คำเป็ก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6734010
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
นางชานกี แก้วรากมุข
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9561101
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์และการละคร
นางสาวสุภา แซ่หาญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0034880
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์