กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชญาดา สมวงค์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2414145
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
นางสาวยุพา มณีกร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1320632
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
นางนฤมล บุญตัน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-5439096
E-Mail : naruemol.bt19@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นายวรกันต์ สามแสน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9485894
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางญาณินญา ฝั้นพรม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 063-9878715
E-Mail : sasom289jae@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นายนิพล โทรักษา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 064-9284518
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีน
นายธวัชชัย สันติประเสริฐกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 096-8268583
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ
นางตรีสุคนธ์ สุโท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2682992
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
นางสาวเมษา กาติ๊บ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 096-8245969
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีน
นางสาวกฤตินี ฉายวัฒนา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2733891
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีนธุระกิจ