กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7963562
E-Mail : Jangmuang555@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นายนัทธวัฒน์ พลเมฆ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6271536
E-Mail : wittayakon@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นายนนอนันต์ ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5959549
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ
นางกมลวรรณ เสียงเย็น
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 099-5377205
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การเงินการบัญชี
นางสาวพิกุล เปี้ยฝั้น
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7874429
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ
นางจุฑารัตน์ ชิดสนิท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1799594
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นายธวัชชัย พานแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1120023
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายจักรพงษ์ แสงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 061-2750415
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรศาสตร์
นายอภิลักษ์ กันคำ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 065-4363779
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
นายสมบัติ ชมภูชัย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0266817
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการเกษตร
นายณัฐดนัย คำคง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0382524
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางพัทธนันท์ กองทิพย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4195718
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
นางจุฑามาศ วิทยาวานิตย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3092054
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
นายวีรานันท์ ธนันฐิติวัชร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1885464
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวรพงษ์ ใจดี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3831714
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรศาสตร์
นางสาวนัฏยา กันธิยะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1631677
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการอุตสาหกรรม