งานแนะแนว

นางพิมพ์ใจ กาวีละ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2900524
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว