ลูกจ้างประจำ

นายสงบ กองทิพย์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4308764
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ม.6
วิชาเอก : -