ลูกจ้างชั่วคราว

นายสมพงษ์ ชาวเวียง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1876289
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ม.6
วิชาเอก : -
นายกฤษฎา กาวิระชัย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4030190
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปวส.
วิชาเอก : -
นางรัตนา เอี้ยงไธสง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 097-3102945
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ม.6
วิชาเอก : -
นายปิยะพงษ์ สันชุมภู
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7395131
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ม.3
วิชาเอก : -
นางสาวสุชาดา วงค์ใหญ่
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 061-4273661
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : -
นางจิรสิน อ่อนแก้ว
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสมถวิล ทาอวน
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายมาโนธ ศรีสมุทร
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวรสรินทร์ กิติ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวธนิษฐา สุวรรณโน
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 096-8695240
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ม.3
วิชาเอก : -
นายพลวัฒน์ ห้วยยาง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 097-0617011
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ม.6
วิชาเอก : -
นายพิเชษฐ์ คำดอน
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 062-8827325
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ม.6
วิชาเอก : -
นายบริพัตร แก้วแสง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 063-1145249
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : -
นายประยูร เทพสีหา
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2668053
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปวส.
วิชาเอก : -
นางสาวนุกูล หรพูล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 064-8276733
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ม.3
วิชาเอก : -