ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิลาวัลย์ ปาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายไพรวัลย์ โมกศิริ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : -
นายปิยะ นามบ้าน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : -
นางสาวณทิพรดา ภูมิชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายนพดล ธรรมใจอุด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวยุพา มณีกร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :