นางสาวยุพา มณีกร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1320632
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
นางพัณณินน์ ใจคำ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9212466
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
นางสาวชญาดา สมวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2885559
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
นางสาวนิศาธร กองมงคล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2414145
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7963562
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางพิมลพันธ์ ปันแปง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6624593
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน