ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เยาวชนจุนรวมพลัง เทิดทูนสถาบัน

เยาวชนจุนรวมพลัง เทิดทูนสถาบัน นักเรียน นักศึกษา อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมพลังเทิดทูนสถาบันพระมหา..

ประกาศจากทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาเปิดรับ..

ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษาระดั..

ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อกา..

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เรื่อง กำหน..

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ตัวอย่างหนังสือรับรอง เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร..

ตัวอย่างหนังสือรับรอง เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

มาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพ..

ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป..

ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าไป..

เรื่องกำหนดการเปิด ภาคเรียนปี 2563

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนราชประชาน..

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนราชป..

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครนักเรี..