ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

วันที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครู เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเฉลียว วรรณทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมที่ได้อนุเคราะห์ให้ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ไปศึกษาดูงาน จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ เผยแพร่โดย เอกตนัย สุดชะดา