กิจกรรมสัมพันธุ์ชุมชนบูรณาการกับ การรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ และรับนักเรียน กลับโรงเรียน

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการกิจกรรมสัมพันธุ์ชุมชนบูรณาการกับ การรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ และรับนักเรียน กลับโรงเรียน เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนช่วยให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจอันดี ต่อกัน ณ บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยในกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเอกชัย หาญสุวรรณชัย นายองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา จึงขอขอบคุณอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้