รับมอบอุปกรณ์การเกษตร สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้รับมอบอุปกรณ์การเกษตร สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจาก นายพิเชษฐ แก้วบุญเสริฐปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา และคณะ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา