การอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาตุรนต์ วรรณนวล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ มีสมรรถนะและประพฤติปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ณ ห้องใต้ร่มพระบารมี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา