การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมครั้งนี้ ได้รัเกียรติจาก นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา