ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2563

- ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2563

ค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา