ภาพการดำเนินงานและการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563