การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา