ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ ขออนุญาตงดเยี่ยมนักเรียน และงดฝากของ โดยเฉพาะอาหารเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการลดและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ญาติๆของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๔ จังหวัดพะเยาทุกท่าน ทางโรงเรียนขออนุญาตงดเยี่ยมนักเรียน และงดฝากของ โดยเฉพาะอาหารเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการลดและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19
หากผู้ปกครองต้องการติดต่อสอบถาม ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ครูประจำหอนอน ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แนบมานี้ ขอบพระคุณในความร่วมมือค่ะ