ปฏิบัติตามพื้นที่เขตที่ได้รับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา นำทีมคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ปฏิบัติตามพื้นที่เขตที่ได้รับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย