ได้รับมอบโล่เกียรติยศและเหรียญเชิดชูเกียรติโครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา

 
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้รับมอบโล่เกียรติยศและเหรียญเชิดชูเกียรติโครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่
คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้ง ยินดีต้อนรับ ครูย้าย ครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าสู้รั้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา